Woensdrechtse Boerendag

Huishoudelijk reglement
Van de stichting Boerendag Woensdrecht
Art.1.De stichting heeft als in de eerste instantie West Brabant tot werkgebied. Tot doel het boerenbedrijf te promoten.
Art. 2.In het bestuur zitten alleen personen die woonachtig zijn in dit gebied genoemd in art.1.
Art 3.Bestuursleden en leden dienen bij elke actie,de doelstelling volledig te omschrijven
Art. 4. Leden.1-bestuurs leden.2-werkende leden. 3-ondersteunende leden.
Art.5.Bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris en een penningmeester die meerderjarig moeten zijn. Als eerste treden af de voorzitter en de penningmeester,en vervolgens de secretaris. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte wordt bij bestuursbesluit geregeld. De leden van het bestuur worden jaarlijks gekozen op de leden vergadering door de leden.
Art.6.De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht bij alle activiteiten.
Art.7. De secretaris voert de administratie van de stichting voorzover deze niet aan andere is opgedragen.
Art.8.De penningmeester beheert de geldmiddelen hiervoor is hij verantwoordelijk.Hij houdt de inkomsten en uitgave bij,zodanig dat ten alle tijden aanstonds kunnen worden gekend.
Art.9.In alle gevallen ,waarin het huishoudelijk Regelement niet voorziet,beslist het bestuur
Art.10.Aldus vastgesteld op de vergadering van 3 mei 2007 te woensdrecht Voorzitter Secretarispenningmeester

Bestuursreglement
Alcohol tijdens evenementen Woensdrechtse boerendag 11-12 september 2010
In overweging nemende dat:
- Verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met ?stichting? wordt bedoeld: De Stichting Woensdrechtse Boerendag die dit evenementen organiseert waarbij zwak alcoholische dranken worden verstrekt;- deze evenementen volgens de Drank- en Horecawet worden beschouwd als een horecagelegenheid, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;- een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank tijdens deze evenementen waarborgen; Bestuurssamenstelling Woensdrechtse boerendag 2010 Voorzitter: A. van Zweden Secretaris: L.de Bruin Penningmeester: K. Kuylen

Bestuursreglement alcohol tijdens evenementen'Woensdrechtse boerendag.
1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
b) Sociale Hygiène: Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. Tijdens de verstrekking van alcohol gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik tijdens een evenement kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
c) Leidinggevenden:Het bestuur heeft personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden tijdens het evenement.
d) Barvrijwilliger:Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, barwerkzaamheden uitvoert. De barvrijwilligers zijn onderverdeeld in twee groepen, een groep die is gecertificeerd met IVA en een groep zonder IVA-certificaat. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.
Artikel 2 Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.- Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. ( Noot: Organisatie Woensdrechtse boerendag, heeft enkel een vergunning voor zwak alcoholhoudende dranken er worden geen hoger percentage alcoholhoudende dranken verkocht)- Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar achter de bar worden opgehangen.- De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.( Noot: Bij de Woensdrechtse boerendag wordt waar nodig gecontroleerd op leeftijd, bij drankgebruik en verkoop door vrijwilligers, herkenbaar aan hun ?logo?, kleding).- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.- Het is verboden personen toe te laten op het evenemententerrein die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een evenementenvergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven evenementenvergunning.
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat tijdens het evenement alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.
Artikel 5 Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het evenemententerrein g. 2. Het is niet toegestaan om op het evenement gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan op het evenemententerrein zelf. 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende van het evenemententerrein verwijderd 5. Personen /bezoekers jonger dan 16 jaar die toch betrapt worden op het nuttigen van alcohol worden door de leidinggevende persoonlijk aangesproken, en na een gesprek er op gewezen dat bij een tweede constatering zij van het evenementen terrein worden verwijderd.
Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
De tijden waarop zwakalcoholische drank verstrekt zal worden zijn:11 september 2010 vanaf 19.00u tot 01.00u en 12 september 2010 van 8.00u tot 21.00u
Artikel 7 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende twee kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers:- zijn tenminste 16 jaar oud;- staan als zodanig bij de stichting geregistreerd en zijn geïnstrueerd over de inhoud van dit reglement.- Barvrijwilligers consumeren tijdens hun diensten geen alcoholhoudende dranken Barvrijwilligers die zijn gecertificeerd om de functie en verantwoordelijkheden van een leidinggevende over te nemen:- zijn tenminste 18 jaar oud;- hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;- zijn betrokken bij de vereniging en- zijn bekend met de inhoud van dit reglement Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.
Artikel 8 Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels worden duidelijk zichtbaar achter de bar opgehangen.2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik . 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.
Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding tijdens het evenement. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht bij het bestuur van de stichting. 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het tuchtreglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen
Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

De horeca-activiteiten worden door de stichting slechts uitgeoefend ten behoeve van het organiseren van evenementen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 2. Geen reclame mag worden gemaakt door de stichting voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.
Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de stichting en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het evenement. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende organisatie.Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden. 3. De overkoepelende organisatie verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging. 4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de overkoepelende organisatie zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en).